Bardahl – Лубрикант, проникващ

16,90 лв.

Разфасовка: 200 ml спрей.

Описание

Може да се използва във всякакво положение. Не е мазен, не е течен. Против корозия.
Оптимално смазване благодарение на флуидността му и високата проникваща способност. Вътрешно и външно използване.
Биоразпадащ се при + от 90%. Запазва свойствата си от -30°С до + 150°С. Идеален за смазване на механизми, където греста не може да бъде използвана (прах, труден достъп).
Начин на употреба: Да се разтърси аерозола преди употреба. Да се използва с помощта на удължителя. Препоръчва се от най-големите производители.

 

LUBRIFIANT PROPRE BARDAHL

Информационен лист за безопасност *** ПРОЕКТ *** в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), с измененията на Регламент (ЕC) 2015/830
Дата на издаване: 17/05/2017 Дата на редакцията: 17/05/2017 Версия: 1.0
17/05/2017 BG (български) ИЛБ Реф: 1390 1/11
РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото лубрикант/сместа и на дружеството/предприятието
1.1. Идентификатор на продукта
Форма на продукта : Смес лубрикант
Наименование на продукта : LUBRIFIANT PROPRE BARDAHL
Код на продукта : 1390 # 730139R9
Тип продукт : Aerosol
Изпарител : Аерозол
Продуктова група : Аерозолни дозатори.
1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват
1.2.1. Идентифицирани употреби
Предназначено за масова употреба
Основна категория на употреба : Потребителска употреба на лубриканта
Функция или категория на употреба : Смазващи вещества и добавки